اخبار شرکت

پیش به سوی جامعه رفاه

در جامعه اسلامی وضعیت معیشتی باید به گونه‏ ای باشد که تمامی آحاد جامعه ازامکانات زندگی در تمام زمینه‏ ها : بهداشت، درمان، تغذیه، آموزش، مسکن ورفاه ... در حد کفاف برخوردار باشند. این مفهوم از رفاه عمومی مستلزم رفع فقر و ایجاد روحیه در جامعه نیز هست،

هنگامی که هر عضو جامعه ببیند حقوق لازم او توسط دیگران حفظ شده و به انسانیت و کرامت او احترام گذارده می‏شود، ارتباط این عضو با اعضای دیگر بهبود یافته و سعی می‏کند متقابلاً نقش مفیدی در جامعه ایفا کند. جامعه مانند بدن است که سلامتی و شادابی آن در گرو عملکرد درست هریک از اعضاست. این کار جز با همکاری همه مردم و مردم با حاکمیت و حاکمیت با مردم میسر نخواهد شد. بدون اصل عدالت نه طراوتی می‏ماند و نه رشد و شکوفایی و نه کمال و نه همکاری میان اعضا و در نتیجه استمرار و بقای آن جامعه دچار مشکل می‏شود ، لذا بیاییم با حفظ آرامش دست در دست گذاشته و آینده بهتری را در زمینه وضع رفاه و معیشت مردم رقم بزنیم ...